منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
انجمن خيرين كتابخانه ساز ايرانيان
بازگشت به صفحه اصلي
جستجو
متون عمومي
ورود
آلبوم تصاوير
شنبه 27 شهریور 1395 افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کل نهاد- 25شهریور 1395
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی00   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی05   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی10   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی15   
1395/6/27 شنبه

افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی01   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی06   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی11   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی16   
1395/6/27 شنبه

افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی02   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی07   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی12   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی17   
1395/6/27 شنبه

افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی03   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی08   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی13   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی18   
1395/6/27 شنبه

افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی04   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی09   
1395/6/27 شنبه
افتتاح کتابخانه عمومی خیّری مهندس سید افضل موسوی14   
1395/6/27 شنبه

بيشتر