تفاهم نامه نهاد و استانداري خراسان جنوبي.tif
123.23 KB